گروه فیدار

Sasobit

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

در این مطالعه، مقادیر متفاوتی از نانو سیلیکا به میزان 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد وزنی به قیر در جهت بهبود و اصلاح خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی مخلوط آسفالت گرم (WMA) اضافه گردید. مخلوط آسفالت گرم حاوی 2 درصد وزنی Sasobit (مخلوطی از هیدروکربن‌ها با زنجیره بلند) است. آزمون‌های کنترل کیفی مختلف برای توصیف قیر اصلاح‌شده و WMA انجام گرفت. بررسی‌های رئولوژیکی نشان داد که مدول ترکیب قیر پایه با افزایش درصد نانو سیلیکا از 2 به 6 درصد وزنی، افزایش می‌یابد

Share
Share