گروه فیدار
آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر

آروماتیک ها و مواد اشباع موجود در قیر آروماتیک ها شامل ترکیبات آروماتیک نفتنیک با کمترین وزن مولکولی در قیر هستند. قسمت عمده ای از محیط پخش برای آسفالتن های Peptised را ایجاد می کنند. آروماتیکها 40 تا 65 درصد کل قیر را تشکیل می دهند. مایعات ویسکوز به رنگ…

Share

روش های آنالیز قیر

روش های آنالیز قیر ترکیب شیمایی قیر به شدت پیچیده است؛ بنابراین آنالیز قیر به طور کامل (در صورتی که ممکن باشد) پرزحمت خواهد بود. به هرحال می توان قیر را به دو گروه شیمایی وسیع به نام های آسفالتن و مالتن تقسیم کرد که مالتن خود شامل ترکیبات اشباع،…

Share
Share