گروه فیدار
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هفتم-ویسکوزیته

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هفتم-ویسکوزیته

ویسکوزیته ویسکوزیته یکی از خواص فیزیکی سیال بوده و مقیاسی از میزان مقاومت سیال در برابر جاری شدن است. ویسکوزیته به‌صورت نسبت بین تنش برشی اعمالی و میزان کرنش برشی تعریف می‌شود. انواع متنوع ویسکومتر و رئومتر برای تبیین رفتار جریان تحت شرایط مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. ویسکومترهای مورداستفاده برای…

Share
Share