گروه فیدار
کیفیت قیر

کیفیت قیر

کیفیت قیر طی سال ها، دانشمندان رابطه بین اندازه گیری خواص قیرهای پن گرید در آزمایشگاه  و کارآیی آن ها در مخلوط آسفالت جاده ها را بررسی کرده اند. توانایی پیش بینی رفتار طولانی مدت آسفالت با افزایش حجم ترافیک و افزایش تقاضا برای آسفالت با کیفیت اهمیت زیادی یافته…

Share
ماندگاری (Durability) قیر

ماندگاری (Durability) قیر

ماندگاری (Durability) قیر ماندگاری قیر یعنی این ماده بتواند رئولوژی، پیوستگی و چسبندگی خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کند و دارای خواص قابل قبول و رضایت بخشی باشد. موارد زیر به عنوان بخشی از معیارهای کیفیت قیر به عنوان فاکتورهای ماندگاری بررسی می شوند: سخت شدن در اثر…

Share
رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر

رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر

رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر اختلاط سیستماتیک ترکیبات اشباع، آروماتیک ها، رزین ها و آسفالتن به دست آمده از قیر، تأثیر ساختار قیر بر رئولوژی آن را مشخص می کند. بوسیله ثابت نگه داشتن مقدار آسفالتن و تغییر مقدار ترکیبات دیگر نتایج زیر به دست می آید: افزایش مقدار…

Share
Share