گروه فیدار
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی آزمون نقطه نرمی یک روشی است که معمولاً برای تبیین درجه غلظت قیر نفوذی یا قیر اکسیده {به‌طور مثــال مـنطبــق بر اســـتانــدارد ASTM D36(ASTM, 2014a)، EN 1427 (BSI,2007b) و یا IP58(EL, 2007a)}مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، یک توپ استیل…

Share
Share