گروه فیدار
استفاده از قیر در آسفالت متخلخل

استفاده از قیر در آسفالت متخلخل

استفاده از قیر در آسفالت متخلخل به‌طورکلی، لایه‌های سطح ماکادام پوشش داده‌شده روی جاده‌های با ترافیک سبک استفاده می‌شود. مخلوط‌های گرید باز به شکل گسترده در بریتانیا استفاده می‌شود، بخصوص در انگلستان، قبل از ظهور وسایل نقلیه تجاری سنگین. داشتن یک بافت باز یعنی این‌که آن‌ها برای آب در دسترس…

Share
Share