گروه فیدار

WMA

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش دوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش دوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش دوم برنامه آزمایش به منظور ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت آزمون‌هایی باهدف تبیین اثر عامل فعال سطحی افزوده‌شده در طول فرآیند تولید مخلوط آسفالت گرم (WMA) با قیرهای گرید 35/50 و 50/70 برنامه‌ریزی شد. این آزمون‌ها در دو حالت قبل…

Share
بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش دوم

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش دوم

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش دوم سرباره مس یک محصول جانبی به‌دست‌آمده در طول ذوب مات و پالایش مس است (خان زادی و بهنود 2009). سرباره مس حاوی موادی مانند آهن، آلومینیوم، کلسیم اکسید، سیلیکا و غیره بوده و در ابتدا برای جداسازی اجزاء فلز و…

Share
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

در این مطالعه، مقادیر متفاوتی از نانو سیلیکا به میزان 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد وزنی به قیر در جهت بهبود و اصلاح خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی مخلوط آسفالت گرم (WMA) اضافه گردید. مخلوط آسفالت گرم حاوی 2 درصد وزنی Sasobit (مخلوطی از هیدروکربن‌ها با زنجیره بلند) است. آزمون‌های کنترل کیفی مختلف برای توصیف قیر اصلاح‌شده و WMA انجام گرفت. بررسی‌های رئولوژیکی نشان داد که مدول ترکیب قیر پایه با افزایش درصد نانو سیلیکا از 2 به 6 درصد وزنی، افزایش می‌یابد

Share
Share