گروه فیدار

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هشتم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هشتم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هشتم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هشتم

نتایج آزمون مقاومت فشاری

مقادیر مقاومت فشاری مخلوط‌های مختلف در شکل‌های شماره 9 الی 12 نشان داده شده است. نتایج مشخص کرد که مخلوط اصلاح شده با استفاده از استایرن بوتادین استایرن (SBS) بیش ترین مقاومت را تحت شرایط مختلف آزمایش در مقایسه با دیگر اصلاح کننده ها دارد. به عبارتی دیگر، حضور پودر شیشه بازیافتی (RGP)تاثیر چشمگیری برروی قیر اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) برای شرایط مختلف داشته و باعث بهبود مقاومت فشاری آن در دمای کم، متوسط و زیاد و شرایط اشباع در مقایسه با قیر اصلاح شده با 16 درصد، 32 درصد41 درصد و 35 درصد استایرن بوتادین استایرن (SBS) می شود. به طور کلی، می توان مشاهده کرد که پودر شیشه بازیافتی (RGP) باعث بهبود و ارتقاء مقاومت فشاری مخلوط های SMA می شود.

مخلوط‌های SMA

شکل 9  R50 برای مخلوط های اصلاح شده و اصلاح نشده (نمونه های گروه چهارم)

مخلوط‌های SMA

شکل 10  R25 برای مخلوط های اصلاح شده و اصلاح نشده (نمونه های گروه اول)

مخلوط‌های SMA

شکل 11  Rf برای مخلوط های اصلاح شده و اصلاح نشده (نمونه های گروه سوم)

مخلوط‌های SMA

شکل 12  Rw برای مخلوط های اصلاح شده و اصلاح نشده (نمونه های گروه دوم)

نتایج آزمون مدول سختی کشش غیر مستقیم

بدین منظور تعداد سه نمونه از هر مخلوط اصلاح شده و اصلاح نشده مورد آزمایش قرار گرفت. برای بدست آوردن مدول سختی یک مخلوط، هر نمونه از آن باید در سه نوع شرایط مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار میانگین آن ها در نظر گرفته شود. مدول سختی مخلوط ها در شکل شماره 13 نشان داده شده است. نتایج مشخص کرد که اگرچه قیر اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) مدول سختی بالاتـری از خـود نشـان می دهد، قیر اصلاح شده با CR-RGP که در آن از مواد بازیافتی استفاده شده بود، مدول سختی خیلی خوبی از خود نشان داد و مقدار آن فقط 6/9 درصد کم تر از مخلوط های بالا بود. تمام مخلوط های اصلاح شده مدول سختی زیادی نسبت به نمونه شاهد داشته و در نتیجه آسفالت حاصله از آن ها تنش کم تری را در دمای پایین از خود نشان می دهد. هم چنین در این آزمون هیچ اثر منفی پس از افزودن RGP مشاهده نشد.

مخلوط‌های SMA

شکل 13  مدول سختی مخلوط های اصلاح شده و اصلاح نشده


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP

5/5 - (10 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share