گروه فیدار

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

نتایج و مباحث

تأثیر هیدروکسید‌های دولایه بر روی خواص فیزیکی قیر

تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر در جدول شماره 1 نشان داده‌شده است. می‌توان مشاهده کرد که نقطه نرمی قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای بیش‌تر از نمونه شاهد بوده که این امر نشان می‌دهد که افزودن هیدروکسید‌های دولایه‌ای می‌تواند به‌طور مؤثر باعث بهبود خواص قیر در دماهای بالا شود. ویسکوزیته قیر اصلاح‌شده با هیدروکسید‌های دولایه‌ای نشان‌دهنده تغییرات مشابه ناشی از ساختارهای لایه‌ای هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) است که مانع از جابجایی زنجیره‌های مولکولی قیر می‌شود. در مقابل، نفوذپذیری قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه‌ای با افزایش LDH ها، کاهش می‌یابد.

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای

جدول 1   تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر

تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر خواص ضد پیری در برابر تابش اشعه فرابنفش در قیر

شاخص گرانروی پیری (VAI)، نقطه نرمی افزایشی (SPI) و نرخ نفوذپذیری باقیمانده (RPR) قیر، به‌عنوان معادلاتی محاسبه‌شده که ما معمولاً برای ارزیابی پیرشدگی قیر از آن‌ها استفاده می‌کنیم. تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی شاخص گرانروی پیری، نقطه نرمی افزایشی و نرخ نفوذپذیری باقیمانده قیر در شکل شماره 1 نشان داده‌شده است. از شکل شماره a)1) می‌توان فهمید که VAI تا حد زیادی با افزایش مقدار هیدروکسیدهای دولایه‌ای کاهش می‌یابد. برای نمونه قیر شاهد مقدار VAI درحدود 66/7 درصد است درحالی‌که با افزودن 3 درصد وزنی هیدروکسید دولایه‌ای، این مقدار تا 41/9 درصد نیز کاهش می‌یابد. با افزایش مقدار هیدروکسید دولایه‌ای به میزان 5 درصد وزنی، مقدار شاخص گرانروی پیری تا حدود 27/9 درصد کاهش می‌یابد.

طبق شکل شماره b)1)، مقدار SPI از 9 درجه سانتی گراد برای قیر شاهد تا مقدار 6/6 درجه سانتی گراد برای نمونه قیر اصلاح‌شده با 3 درصد وزنی هیدروکسید دولایه‌ای و تا مقدار 5/7 درجه سانتی گراد برای نمونه دارای 5 درصد وزنی هیدروکسید دولایه‌ای، کاهش می‌یابد.

شکل شماره c)1) نشان می‌دهد که مقدار RPR با افزایش مقدار هیدروکسید دولایه‌ای به‌آرامی افزایش می‌یابد. این نتایج نشان داد که هیدروکسیدهای دولایه‌ای می‌توانند در بهبود مقاومت قیر در برابر پیرشدگی براثر تابش اشعه فرابنفش مؤثر باشند.

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ایشکل 1   تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی (a)شاخص گرانروی پیری، (b)نقطه نرمی افزایشی و (c)نرخ نفوذپذیری باقیمانده


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش پنجم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

5/5 - (11 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share