گروه فیدار

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

علت وجود یک شیب تنش بالا بر پایه مفروضات زیر است:

ما فرض می‌کنیم که یک وضعیت تنش صفحه‌ای از زمانی که ما فیلم قیر را در آزمایش AFM مطالعه می‌کنیم وجود دارد؛ بنابراین در جهت محور Z یک منطقه تنش بالا وجود خواهد داشت که توسط جدایش فازی در شکل شماره 12 نشان داده‌شده است. ناحیه تمرکز تنش ممکن است تشکیل ناپیوستگی‌هایی مانند شکستگی دهد که اثر بیش‌تری بر رفتار میکرومکانیکی قیر دارد.

میکرومکانیکی قیر

شکل 12  مؤلفه تانسور تنش در t=0/05 ثانیه

شکل شماره 13a و 13b مؤلفه xx و مؤلفه xy تانسور تنش نرز پایین را در t=0/5 ثانیه به نمایش می‌گذارد. هنگامی که با فرآیند جدایش فاز در همان زمان در شکل شماره 10 مقایسه می‌شود، به وضوح مشخص می‌شود که بخش میانی شکل شماره 13a تنش بسیار پایینی را نشان می‌دهد. از این‌رو این ناحیه نشان دهنده نفتن آروماتیک‌ها است. پیش‌بینی می‌شود که شرایط مرزی و پتانسیل شیمیایی متفاوت در فازهای مختلف به وقوع ناحیه پرتنش کمک می‌کنند. علاوه بر این، توزیع سطح مشترک تنش به تدریج در سراسر سطح مشترک تغییر می‌یابد. شکل شماره 13b نشان می‌دهد که تنش σyy از فاز نفتن آروماتیک‌ها (بخش میانی) به سمت ناحیه مرکزی سطح مشترک افزایش می‌یابد. سپس به طور ناگهانی به سمت صفر کاهش‌یافته و در نهایت به یک مقدار منفی پایدار در فاز اشباع می‌رسد. فاز نفتن آروماتیک‌ها تقریباً بدون تانسور تنش بوده و سطح مشترک آن‌یک ناحیه انتقالی از حالت کشش به حالت فشاری است. شکل شماره 13a,b مشخص می‌کند که تنش های داخلی در سطح ریزساختارهای قیر احتمالاً ناشی از فاز اشباع است.

میکرومکانیکی قیر

شکل 13  (a) مؤلفه xx و (b) مؤلفه yy تانسور تنش مرز زیرین در t=0/5 ثانیه

شکل شماره 14 نشان دهنده تانسور تنش برشی σxy در لحظه معین t=0/5 ثانیه است. نشانه های متفاوت از دو سمت طرح نشان می‌دهد که تنش های برشی جهت‌های متفاوتی دارند. آن‌ها به مقدار اوج در نزدیکی سطح مشترک رسیده و تنش برشی فاز اشباع به سمت صفر کاهش می‌یابد. نتایج شکل شماره 14 تایید بیش‌تری بر نظریه ما است که فاز اشباع نقش اصلی را در رفتار میکرومکانیکی قیر بازی می کند.

میکرومکانیکی قیر

شکل 14   مؤلفه xy تانسور تنش مرز زیرین در t=0/5 ثانیه


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوازدهم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر

5/5 - (12 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share