گروه فیدار

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

فاصله نقطه عطف

مدل فاز میدانی حاضر در معادلات شماره 1 تا 4 اساساً بر مبنای تأثیرات نقطه عطف بوده که در آن‌ها اغلب رزین و روغن تأثیرات مشابهی بر سیر تکاملی ریزساختارها دارند.

نقطه عطف نقطه‌ای است بر روی منحنی که در آن نشانه تغییرات انحنا یا تقعر دیده می‌شود. در مدل‌سازی فاز میدانی سیر تکامل ریزساختارهای قیر، حالت بین نقطه عطف باعث تجزیه اسپینودال در سیستم خواهد شد. تجزیه اسپینودال یک واکنش خوشه‌بندی در محلول فوق اشباع همگن بوده که در اثر نوسانات بی‌نهایت کوچک در چگالی و یا ترکیب رخ می‌دهد. در طی این واکنش، محلول بدون هسته‌زایی و به‌صورت خود به خودی با کاهش انرژی آزاد به دو فاز مجزا تقسیم می‌شود. اگر ترکیب‌بندی نمونه قیر مناسب باشد و در آن مجموع انرژی آزاد ریزساختارها خارج از فاصله نقطه عطف باشد، ریز خواص قیر ناپایدار خواهد بود.

برای تابع انرژی آزاد f=(1-ϕ2)2، سیستم دارای حداقل حالت انرژی در ϕ=-1 و ϕ=1 است. مشتق دوم انرژی آزاد را صفر قرار داده و مختصات x نقطه عطف را محاسبه کنید. ناحیه A به همراه مختصات x در داخل فاصله نقطه عطف سبب تجزیه اسپینودال در سیستم خواهد شد، درحالی‌که در قسمت خارجی این امر محقق نخواهد شد. برای آزمایش ناحیه خارجی نقطه عطف، مقدار اولیه ϕ=-0/6 را قرار دهید. شکل شماره 7a نشان‌دهنده فرآیند دینامیک فاز در ناحیه مربع برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف است. تا زمانی که وضعیت خارج از نقطه عطف باشد، تجزیه اسپینودال رخ نخواهد داد و این بدان معنی است که سیستم کمی ناپایدار بوده و هیچ جدایش فازی در سیستم ریزساختارهای قیر رخ نداده و مشخص‌شده ریزساختارهای نشان داده شده در شکل شماره 3 تحت چنین شرایطی مشاهده نمی‌شود. معیار عملکرد Von Mises را می‌توان برای قضاوت و بررسی حالت تنش مواد انعطاف‌پذیر دربرگیرنده قیر استفاده کرد. شکل شماره     7b نشان‌دهنده تنش Von Mises قیر برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف تحت شرایط ترمودینامیک اصلی است. مشاهده‌شده که تنش به‌طور مساوی در قیر توزیع‌شده و تمرکز تنش چشمگیری به وجود نیامده است.

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر

شکل 7   دینامیک فاز خارج از فاصله نقطه عطف، (a) توزیع فاز در لحظه زمانی مختلف برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف و (b) تنش von mises در لحظه زمانی مختلف برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش نهم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر

5/5 - (8 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share