گروه فیدار

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر

در طول نقل‌وانتقال قیر و یا مواد حاوی قیر در دمای زیاد، مقدار اندکی انتشار هیدروکربن رخ می‌دهد. انتشار به درجه حرارت بستگی دارد. در مطالعات آزمایشگاهی در محدوده دمایی مرتبط با کاربری‌های آسفالت و روسازی (190-140 درجه سانتی گراد) نرخ انتشار برخی اجزاء بنزن محلول، با مقدار ضریب 2 برای هر 12/5-11 درجه سانتی گراد افزایش دما، زیاد می‌شود. مطالعات ثانویه انتشار مضاعف را در افزایش  درجه حرارت از 30 درجه سانتی گراد را نشان می‌دهد. مطالعات سوم نشان‌دهنده افزایش 30 درصدی در انتشار برای افزایش درجه حرارت از 50 درجه سانتی گراد است.

یوروبیتومن مطالعاتی را برای مقایسه انتشار قیر در دماهای مختلف انجام داده است. اگرچه تولید انتشار آزمایشگاهی نشان‌دهنده تفاوت‌ها با استفاده از سکوهای مختلف آزمایشگاهی بوده، این مطالعات طرحی را برای چگونگی کنترل متغیرها به‌غیراز درجه حرارت را برای بررسی میزان تأثیرگذاری ارائه کرده است.

مواد آزمایش قیر 50/70 اصلاح هوایی شده مشابه قیر استفاده‌شده در مطالعات استنشاق فرانهوفر است. منابع یکسان قیر برای هر تولید در نظر گرفته‌شده که برای رسیدن به دماهای هدف از پیش تعیین‌شده از 155 درجه سانتی گراد، 180 درجه سانتی گراد، 220 درجه سانتی گراد، 230 درجه سانتی گراد، 250 درجه سانتی گراد و 300 درجه سانتی گراد حرارت داده می‌شود.

نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که با افزایش درجه حرارت، غلظت انتشار نیز افزایش می‌یابد. این افزایش در مقادیر انتشار تولیدشده به‌عنوان تابعی از درجه حرارت در یک ارتباط لگاریتمی  که در شکل شماره 12 نشان داده‌شده ظاهر می‌گردد. این رابطه توسط معادله سلسیوس-کلاپیرون با توصیف افزایش فشار بخار با درجه حرارت قابل پیش‌بینی است.

افزایش در دمای بخار تولیدشده منجر به افزایش توزیع نقطه‌جوش انتشار و افزایش متناظر در ترکیبات با وزن مولکولی زیاد می‌شود. غلظت PAH 6-4 حلقه‌ای با افزایش درجه حرارت بخار تولیدی، افزایش می‌یابد و در همان زمان یک کاهش در غلظت  PAH 3-2 حلقه‌ای با وزن مولکولی کم به وجود می‌آید. هنگام افزایش درجه حرارت بخار تولیدشده تا 300 درجه سانتی گراد، پیک شناسایی‌شده در کروماتوگرافی نشان‌دهنده افزایش نقطه‌جوش تا عدد کربن 34 است که به‌صورت گرافیکی در شکل شماره 13 نشان داده‌شده است.

به‌طور خلاصه در آزمون‌های درجه حرارت تولید بخار منجر به ایجاد ارتباط مثبت بین مقدار انتشار و مقدار نسبی مواد آزادشده با وزن مولکولی بالا می‌شود.

لگاریتم TOM (mg/m3) به‌عنوان تابعی از درجه حرارت متقابل

شکل 12    لگاریتم( TOM( mg/m3 به‌عنوان تابعی از درجه حرارت متقابل

دمای بخار تولیدی در مقابل نقطه پایانی عدد کربن

شکل 13    دمای بخار تولیدی در مقابل نقطه پایانی عدد کربن

برای مشاهده ادامه مطالب این فصل یرروی لینک زیر کلیک کنید:

مخاطرات شغلی مواجهه با انتشار قیر

5/5 - (6 امتیاز)
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share