گروه فیدار

کیفیت قیر و فناوری تولید آن

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش نهم دمیدن کاتالیزوری هوا هدف از دمیدن هوا افزایش سطح آسفالتن می‌باشد. این پدیده توسط سه واکنش اساسی مشخص می‌شود:   1- واکنش‌هایی که منجر به افزایش اندازه مولکول‌ها از طریق فرآیند پیوند اکسیژن می‌شود.   2- تشکیل چرخه هیدروکربن‌ها به‌وسیله…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش سوم عملکرد مناسب قیر از نوع خوراک و شرایط حاکم بر فرآیند تولید سرچشمه می‌گیرد. قیر با عملکرد مناسب با برقراری تعادل در مشخصات زیر تولید می‌شود: تعادل در توزیع وزن مولکولی تعادل در ترکیب‌بندی شیمیایی تعادل در خصوصیات فیزیکی در…

Share
Share