گروه فیدار

چسبندگی

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن بامطالعه رابطه بین عملکرد میدانی و خصوصیات قیرهای آزمایشگاهی و تجاری، محققان شرکت شل آزمون آزمایشگاهی را برای ارزیابی کیفیت قیر ابداع و توسعه دادند. مجموعه این تست‌ها شامل 6 آزمون مرتبط با قیر و 3 آزمون مربوط…

Share
Share