گروه فیدار

هیدروکسیدهای دولایه ای

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم نتایج و مباحث تأثیر هیدروکسید‌های دولایه بر روی خواص فیزیکی قیر تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر در جدول شماره 1 نشان داده‌شده است. می‌توان مشاهده کرد که نقطه نرمی قیر اصلاح‌شده با…

Share
بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

اخیراً، هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) که ما آن‌ها را به‌عنوان یک طبقه بزرگ از رس‌های آنیونی می‌شناسیم که متشکل از ورقه‌های کربنات مانند با بار مثبت و آنیون‌های بین لایه‌ای منفی بوده که برای دانشمندان به‌عنوان یک ماده کاربردی و جذاب مطرح شده است. هیدروکسیدهای دولایه برای اصلاح قیر نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه ای بر روی خواص فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است.

Share
Share