گروه فیدار

مقاومت کششی غیرمستقیم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش پنجم مقاومت کششی غیرمستقیم آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه‌های مارشال آماده‌شده با مقدار مطلوب قیر انجام گرفت. آزمون از طریق بارگذاری نمونه استوانه‌ای در دمای 30 درجه سانتی‌گراد انجام شد. نیروی فشاری به‌صورت موازی در امتداد قطر عمودی…

Share
Share