گروه فیدار

مخلوط مارشال

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوم پیش‌زمینه روسازی فرودگاه‌هایی که در سطح بین‌المللی هستند ملزم به داشتن حداقل سطح استانداردهای زیرساختی در مبدأ و مقصد پروازهای بین‌المللی هستند. به‌طور سنتی، آسفالت متراکم طراحی‌شده به روش مارشال برای برآورده سازی نیازهای قانونی مورداستفاده قرار می‌گرفته است. بااین‌وجود، مخلوط آسفالت…

Share
Share