گروه فیدار

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش دوم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش دوم

عملکرد قیر اصلاح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر-بخش دوم Oliver و Tredrea در سال 1997 میلادی نتایج آزمون رئومتر برشی دینامیک انجام‌گرفته بر روی قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) را ارائه کردند. مشخص‌شده که قرار گرفتن در معرض آزمایش بلندمدت در دمایی زیر دمای بیشینه‌ای که آسفالت با آن…

Share
Share