گروه فیدار

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر 35/50 و قیر اصلاح‌شده 13/40

مشخصات فیزیکی قیر دست‌نخورده 35/50 و قیر اصلاح‌شده پلیمری 13/40 با استفاده از تست سوزن نفوذپذیری و دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به‌دست‌آمده است. پاسخ مکانیکی تحت شرایط تورفتگی به‌عنوان تابعی از بارهای مختلف و درجه حرارت متفاوت، نیز به‌دست‌آمده است. نتایج حاصل از کار ما نشان داد که حساسیت دمایی پایین‌تر مربوط به بارهای بزرگ‌تر بوده اما این تغییر برای قیرهای تست‌شده نسبتاً کوچک است. قیر دست‌نخورده 35/50 یک دمای انتقال شیشه‌ای منفرد را برای نرخ‌های حرارتی مختلف نشان داده درحالی‌که قیر اصلاح‌شده 13/40 دو Tg را برای نرخ‌های حرارتی مختلف ارائه می‌کند.

Share
Share