گروه فیدار

بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا

نتیجه‌گیری از مبحث بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا

نتیجه‌گیری از مبحث بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا

افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی قیر و کاهش درجه نرمی و خاصیت انگمی آن می‌شود. با افزایش درصد نانو سیلیکا در قیر، شدت تغییرات رفتاری قیر و همچنین افزایش ویسکوزیته به‌خوبی نمایان می‌باشد.
افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث کاهش حساسیت دمایی قیر می‌شود. همچنین منجر به ارتقاء مقاومت قیر در برابر پیرشدگی شده و هرچه نسبت نانو سیلیکا به قیر افزایش یابد، مقاومت در برابر پیرشدگی نیز افزایش می‌یابد.
حتی درصدهای کمی از نانو سیلیکا می‌تواند تأثیر بسزایی بر مشخصات رفتاری قیر داشته باشد. نفوذ صفحات نانو سیلیکا درون قیر، حرکت ترکیبات قیر را محدود کرده و باعث تسهیل در خروج روغن‌های سبک شده و درنتیجه آن نفوذ اکسیژن به تأخیر افتاده و باعث بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی می‌شود.
بنابراین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نانو سیلیکا می‌تواند یک عامل امیدبخش برای استفاده به‌عنوان افزودنی ضد پیری در بایندر آسفالت باشد که مقاومت در برابر شیار شدگی آسفالت را بهبود می‌بخشد ولی باید در نظر داشت که روند تقویت قیر با نانو سیلیکا فرآیند بسیار حساس و پیچیده‌ای است که در حال حاضر تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجام‌پذیر است.

Share
Share