گروه فیدار

اصلاح قیر

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش

اخیراً، هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDHs) که ما آن‌ها را به‌عنوان یک طبقه بزرگ از رس‌های آنیونی می‌شناسیم که متشکل از ورقه‌های کربنات مانند با بار مثبت و آنیون‌های بین لایه‌ای منفی بوده که برای دانشمندان به‌عنوان یک ماده کاربردی و جذاب مطرح شده است. هیدروکسیدهای دولایه برای اصلاح قیر نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. تأثیرات هیدروکسیدهای دولایه ای بر روی خواص فیزیکی و ترکیب‌بندی شیمیایی قیر موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است.

Share
Share