گروه فیدار

اصلاح خصوصیات قیر با نانو سیلیکا

مباحث و نتایج پیرامون اصلاح خصوصیات قیر با نانو سیلیکا

مباحث و نتایج پیرامون اصلاح خصوصیات قیر با نانو سیلیکا

مباحث و نتایج پیرامون اصلاح خصوصیات قیر با نانو سیلیکا مشخصات فیزیکی بایندر آسفالت خصوصیات فیزیکی پایه تأثیر اصلاح‌کننده نانو سیلیکا بر روی خصوصیات رئولوژیکی بایندرهای آسفالت مرسوم را می‌توان در جدول شماره 1 مشاهده کرد. کاهش در مقدار نفوذپذیری و افزایش در مقدار نقطه نرمی در هنگام افزودن نانو…

Share
Share