گروه فیدار

اثر هیدروژن سولفید و نفتالین در ایمنی و سلامت کار با قیر

اثر هیدروژن سولفید و نفتالین در ایمنی و سلامت کار با قیر

اثر هیدروژن سولفید و نفتالین در ایمنی و سلامت کار با قیر

اثر هیدروژن سولفید و نفتالین در ایمنی و سلامت کار با قیر
هیدروژن سولفید یک گاز خطرناک بوده که ممکن است در بخار موجود در فضای تانکرها، کامیون‌ها، قطارها و محفظه بارج ها حاوی قیر مذاب یافت شود. خیلی از عوامل در حضور و یا آزاد شدن هیدروژن سولفید در قیر موثر هستند که شامل درجه حرارت، تحریک و آشفتگی، منبع نفت خام، ترکیب اجزاء و مواد افزودنی است. تغییر شرایط ذخیره سازی و جابجایی ممکن است موجب افزایش و یا کاهش آزاد شدن هیدروژن سولفید گردد.

Share
Share