گروه فیدار

قیر،آسفالت و ماسه های قیری

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو 9-ذخیره Edna،کالیفرنیا بزرگ‌ترین انباشت ماسه‌های قیری کالیفرنیا واقع در منطقه Edna (در فاصله 3-8 مایلی جنوب و جنوب شرقSan luis Opispo )در حوضه ساختاری کوچک منطقه ساحلی در غرب گسل San Andreas است(شکل شماره14).مخزن آن متعلق به زمان میو-پلیوسن سازند Pismo است…

Share
زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری

زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری

زمین شناسی ذخایر اصلی ماسه‌های قیری اطلاعات زمین‌شناسی عمومی ثبت‌شده از ذخایر ماسه‌های قیری جهان در جدول شماره 3 نمایش داده‌شده است(به‌استثنای انباشت کنتاکی).در این فصل در مورد خصوصیات این انباشت‌های عمده توضیحاتی ارائه خواهد شد. 1-ذخایر آتاباسکای کانادا شهر MCMurray در 240 مایلی شمال-شمال شرق منطقه ادمونتون،در آلبرتای کانادا…

Share
تکامل حرارتی آسفالت طبیعی

تکامل حرارتی آسفالت طبیعی

تکامل حرارتی آسفالت طبیعی  مواد شبه نفتی در اشکال مختلفی از رنگ روشن تاکمی روشن ، مایعات با گرانروی زیاد تا کم ، تیره‌رنگ نیمه جامد ویسکوز  و سرانجام جامد تیره‌رنگ وجود دارد. معمولاً گفته می‌شود که محصولات مایع قابل‌تولید است درصورتی‌که مواد جامد و نیمه جامد بدین گونه نیستند.…

Share
Share