گروه فیدار

ترکیبات و ساختار قیر

ساختار امولسی فایرها

ساختار امولسی فایرها

ساختار امولسی فایرها امولسی فایرهای پیچیده مشتق شده از چوب مثل رزین وینسول (Vinsol Resin)، تانن (tannins) و lignosulphonates  شامل قسمت های آب گریز چند حلقه ای و چندین مرکز آب دوست هستند. همچنین از مواد پروتئینی مانند ماده پروتئین شیر در امولسیون های قیر استفاده شده است. به طور…

Share
رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر

رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر

رابطه بین ساختار و رئولوژی قیر اختلاط سیستماتیک ترکیبات اشباع، آروماتیک ها، رزین ها و آسفالتن به دست آمده از قیر، تأثیر ساختار قیر بر رئولوژی آن را مشخص می کند. بوسیله ثابت نگه داشتن مقدار آسفالتن و تغییر مقدار ترکیبات دیگر نتایج زیر به دست می آید: افزایش مقدار…

Share
Share