گروه فیدار

AFM

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم Allen و همکاران ترکیب‌بندی ریزساختارهای قیر و واکنش فازهای ریزساختاری را تحت بارگذاری با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) موردبررسی قراردادند. آن‌ها مشخص کردند که پیری بلندمدت به‌طور آشکار باعث تغییرات ریزساختاری در قیر می‌شود. Mc Carron و همکاران به این نتیجه رسیدند که…

Share
Share