گروه فیدار

شیمی قیر

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم دینامیک فاز توزیع فازهای مختلف بر روی سطح نمونه‌های قیر در آزمایش‌های AFM، همان‌طور که در شکل شماره 3 ارائه‌شده است. مشخص‌شده که چنین پدیده‌هایی اثر بدیهی بر روی رفتارهای میکرومکانیکی قیر می‌گذارد. توجه داشته باشید که AFM تنها خواص سطحی را اندازه‌گیری کرده و…

Share
Share