گروه فیدار

شکل پذیری

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه و سوم-استحکام در برابر خستگی

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه و سوم-استحکام در برابر خستگی

نتیجه بارگذاری‌های مکرر، کاهش می‌یابد (خستگی). پدیده خستگی به ترک‌های ناشی از اعمال تنش‌های کوچک‌تر از شکستگی مربوط می‌باشد. شکل شماره 6-20 نشان‌دهنده استحکام در برابر خستگی و استحکام در برابر شکست به‌عنوان توابعی از مدول سختی است (Heukelom, 1966). استحکام در برابر شکست مربوط به یک چرخه بارگذاری است.

Share
Share