گروه فیدار

شاخص گرانروی پیری

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم

بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با هیدروکسیدهای دولایه ای در برابر پیرشدگی براثر اشعه فرابنفش-بخش چهارم نتایج و مباحث تأثیر هیدروکسید‌های دولایه بر روی خواص فیزیکی قیر تأثیر هیدروکسیدهای دولایه‌ای بر روی خصوصیات فیزیکی قیر در جدول شماره 1 نشان داده‌شده است. می‌توان مشاهده کرد که نقطه نرمی قیر اصلاح‌شده با…

Share
Share