گروه فیدار

شاخص اصلاح کلوئیدی

نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر

نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر

نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر تاثیرات ماهیت ذرات کلوئیدی قیر در کوتاه‌مدت(در طول فرایند) و بلندمدت (در طول پخت)اصلاح قیر با پلیمرهای واکنشی مبتنی بر ایزوسیانات باید در نظر گرفته شود.قیر یک پراکندگی کلوئیدی از آسفالتن ها در ماتریکس روغنی تشکیل‌شده از اشباع‌ها،آسفالتن ها و رزین‌هاست.این ترکیبات معمولاً به‌عنوان بخش…

Share
Share