گروه فیدار

روش TAGUCHI

مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

مواد و روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI قیر مورد استفاده در این مطالعه از پالایشگاه نفت Batman در ترکیه تهیه شده است. این قیر از نوع قیر نفوذی 70/100 است که تحت آزمون های آزمایشگاهی مرسوم…

Share
Share