گروه فیدار

تولید قیر

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم مطالعات اخیر در زمینه ویژگی قیرها Whiting و همکاران استفاده از آنالیز عنصری و گروه‌های عاملی را برای نظارت بر تغییرات ترکیبی رخ‌داده براثر دمیدن هوا بر قیر طبیعی را به کار گرفتند. مشخص شد که هتراتم، درجه غیراشباع و…

Share
کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش ششم تولید قیر تلاش‌های اولیه برای تولید قیر تولید قیر از نفت خام در طول سال‌ها و تا قبل از ظهور قرن بیستم به‌کندی درحال‌توسعه بود. در آغاز، مواد سنگین باقیمانده از تقطیر هر نوع منبع نفت خام برای نرم‌تر کردن…

Share
Share