گروه فیدار

انباشت Guanocoشرق ونزوئلا

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو 9-ذخیره Edna،کالیفرنیا بزرگ‌ترین انباشت ماسه‌های قیری کالیفرنیا واقع در منطقه Edna (در فاصله 3-8 مایلی جنوب و جنوب شرقSan luis Opispo )در حوضه ساختاری کوچک منطقه ساحلی در غرب گسل San Andreas است(شکل شماره14).مخزن آن متعلق به زمان میو-پلیوسن سازند Pismo است…

Share
Share