گروه فیدار

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

در این مطالعه، مقادیر متفاوتی از نانو سیلیکا به میزان 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد وزنی به قیر در جهت بهبود و اصلاح خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی مخلوط آسفالت گرم (WMA) اضافه گردید. مخلوط آسفالت گرم حاوی 2 درصد وزنی Sasobit (مخلوطی از هیدروکربن‌ها با زنجیره بلند) است. آزمون‌های کنترل کیفی مختلف برای توصیف قیر اصلاح‌شده و WMA انجام گرفت. بررسی‌های رئولوژیکی نشان داد که مدول ترکیب قیر پایه با افزایش درصد نانو سیلیکا از 2 به 6 درصد وزنی، افزایش می‌یابد

Share
Share