گروه فیدار

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر

اثر دما بر روی انتشار قیر در طول نقل‌وانتقال قیر و یا مواد حاوی قیر در دمای زیاد، مقدار اندکی انتشار هیدروکربن رخ می‌دهد. انتشار به درجه حرارت بستگی دارد. در مطالعات آزمایشگاهی در محدوده دمایی مرتبط با کاربری‌های آسفالت و روسازی (190-140 درجه سانتی گراد) نرخ انتشار برخی اجزاء…

Share
Share