گروه فیدار

آزمون بازیابی الاستیک

پارامترهای عملکرد تجربی و ویسکوزیته برای قیر اصلاح‌شده پلیمری

پارامترهای عملکرد تجربی و ویسکوزیته برای قیر اصلاح‌شده پلیمری

خواص شکستگی در دمای پایین، چسبندگی و الاستیسیته PMB ها می‌تواند به ترتیب توسط آزمون‌های نقطه شکست فراس (BS EN 12593) ، شکل‌پذیری (BS EN 13587) و بازیابی الاستیک (BS EN 13398) ارزیابی شود. نتایج آزمون نقطه شکست فراس برای پلیمرهای پلاستومری نشان‌دهنده کاهش انعطاف‌پذیری در دمای پایین با افزایش فرآیند اصلاح است. نتایج آزمون برای قیر B اصلاح‌شده با پلیمر EVA نشان‌دهنده ثابت بودن نتایج آزمون فراس قبل و بعد از فرآیند اصلاح است. تمام نتایج شکل‌پذیری نشان‌دهنده یک کاهش در شکل‌پذیری بعد از انجام فرآیند اصلاح توسط پلیمر EVA است.

Share
Share