گروه فیدار

امولسیون قیر

تأثیر PH و چگالی قیر بر پایداری امولسیون قیری- بخش دوم

تأثیر PH و چگالی قیر بر پایداری امولسیون قیری- بخش دوم

تأثیر PH و چگالی قیر بر پایداری امولسیون قیری- بخش دوم بحث و نتیجه گیری امولسیون‌ها، مخصوصاً آن دسته از آن‌ها که دارای مقدار کم قیر و ویسکوزیته کم می‌باشند، در معرض خطر ته‌نشینی قرار دارند. در دمای محیط، غلظت قیر، اندکی نسبت به فاز آبی امولسیون بیش‌تر است که…

Share
Share