گروه فیدار

اطلاعات فنی

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه و سوم-استحکام در برابر خستگی

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه و سوم-استحکام در برابر خستگی

نتیجه بارگذاری‌های مکرر، کاهش می‌یابد (خستگی). پدیده خستگی به ترک‌های ناشی از اعمال تنش‌های کوچک‌تر از شکستگی مربوط می‌باشد. شکل شماره 6-20 نشان‌دهنده استحکام در برابر خستگی و استحکام در برابر شکست به‌عنوان توابعی از مدول سختی است (Heukelom, 1966). استحکام در برابر شکست مربوط به یک چرخه بارگذاری است.

Share
راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه ام- تقسیم بندی انواع قیر

راهنمای جامع قیر، بخش پنجاه ام- تقسیم بندی انواع قیر

تقسیم بندی انواع قیر قیرهای کلاس S اطلاعات آزمون گروه بزرگی از قیرها را می‌توان با تکرار آزمون از طریق خطوط مستقیم بر روی BTDC ارائه کرد. این گروه که کلاس S نامیده می‌شوند (Straight Line) شامل قیرهای نفوذی از منابع مختلف با مقدار واکس کم هستند. شکل شماره 6-10…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هفتم-ویسکوزیته

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هفتم-ویسکوزیته

ویسکوزیته ویسکوزیته یکی از خواص فیزیکی سیال بوده و مقیاسی از میزان مقاومت سیال در برابر جاری شدن است. ویسکوزیته به‌صورت نسبت بین تنش برشی اعمالی و میزان کرنش برشی تعریف می‌شود. انواع متنوع ویسکومتر و رئومتر برای تبیین رفتار جریان تحت شرایط مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. ویسکومترهای مورداستفاده برای…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و چهارم- آزمون نقطه نرمی آزمون نقطه نرمی یک روشی است که معمولاً برای تبیین درجه غلظت قیر نفوذی یا قیر اکسیده {به‌طور مثــال مـنطبــق بر اســـتانــدارد ASTM D36(ASTM, 2014a)، EN 1427 (BSI,2007b) و یا IP58(EL, 2007a)}مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، یک توپ استیل…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و یکم، ویسکومتر چرخشی از ویسکومتر چرخشی به‌منظور حصول اطمینان از این‌که قیر در دمای کاربری نرمال قابلیت پمپاژ و پوشش سنگدانه ها را داشته و تراکم قابل قبولی به آسفالت بدهد استفاده می‌شود. در این نوع ویسکومترها یک استوانه سیلندر مانند درون استوانه دیگر…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن

راهنمای جامع قیر، بخش سی و هشتم، آزمون‌های کوالاگون و معیارهای آن بامطالعه رابطه بین عملکرد میدانی و خصوصیات قیرهای آزمایشگاهی و تجاری، محققان شرکت شل آزمون آزمایشگاهی را برای ارزیابی کیفیت قیر ابداع و توسعه دادند. مجموعه این تست‌ها شامل 6 آزمون مرتبط با قیر و 3 آزمون مربوط…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی قیر

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی قیر

راهنمای جامع قیر، بخش سی و پنجم، چسبندگی برخلاف رئولوژی و انسجام، چسبندگی قیر را تنها می‌توان در ترکیب با یک بستر اندازه‌گیری کرد. آزمون‌های شیمیایی آزمایشگاهی در قرن گذشته توسعه‌یافته است و بسیاری از آن‌ها تعیین‌کننده سطح پوشش سنگدانه های معدنی توسط قیر می‌باشند. با بررسی نتایج این آزمون‌ها…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش سی و دوم- قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMBs)

راهنمای جامع قیر، بخش سی و دوم- قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMBs)

قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMBs) در طول سه دهه گذشته، قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان جایگزین قیرهای گرید نفوذپذیری در لایه فوقانی روسازی با آسفالت موردتوجه قرارگرفته است. مشتریان معمولاً به دلیل خاصیت برتر این نوع قیرها است که مایل به استفاده از آن‌ها هستند. اگرچه این نوع قیر نمایانگر…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش بیست و هشتم- رابطه بین ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در طول چرخه عمر قیر

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و هشتم- رابطه بین ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در طول چرخه عمر قیر

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و هشتم- رابطه بین ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در طول چرخه عمر قیر تقطیر اتمسفری و تقطیر در خلأ موجب خروج ترکیبات سبک‌تر از خوراک قیر می‌شود. روند تغییر باعث حذف تدریجی اشباع‌ها و کاهش غلظت آسفالتن می‌شود. دمیدن هوا به خوراک برای رسیدن…

Share
راهنمای جامع قیر، بخش بیست و پنجم-ساختار قیر، مدل‌های کلوئیدی ساده

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و پنجم-ساختار قیر، مدل‌های کلوئیدی ساده

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و پنجم-ساختار قیر، مدل‌های کلوئیدی ساده مدل‌های کلوئیدی ساده قیر به‌طور سنتی به‌عنوان یک سیستم کلوئیدی متشکل از میسل ها و آسفالتن ها با وزن مولکولی بالا، پراکنده و یا حل‌شـده در مالتـن ها با وزن مولـکولی پاییـن در نـظر گرفتـه می‌شـود (1965، Girdler). میسل…

Share
Share