گروه فیدار

اطلاعات فنی

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش یازدهم علت وجود یک شیب تنش بالا بر پایه مفروضات زیر است: ما فرض می‌کنیم که یک وضعیت تنش صفحه‌ای از زمانی که ما فیلم قیر را در آزمایش AFM مطالعه می‌کنیم وجود دارد؛ بنابراین در جهت محور Z یک منطقه تنش بالا وجود خواهد داشت…

Share
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش هشتم فاصله نقطه عطف مدل فاز میدانی حاضر در معادلات شماره 1 تا 4 اساساً بر مبنای تأثیرات نقطه عطف بوده که در آن‌ها اغلب رزین و روغن تأثیرات مشابهی بر سیر تکاملی ریزساختارها دارند. نقطه عطف نقطه‌ای است بر روی منحنی که در آن نشانه…

Share
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش پنجم دینامیک فاز توزیع فازهای مختلف بر روی سطح نمونه‌های قیر در آزمایش‌های AFM، همان‌طور که در شکل شماره 3 ارائه‌شده است. مشخص‌شده که چنین پدیده‌هایی اثر بدیهی بر روی رفتارهای میکرومکانیکی قیر می‌گذارد. توجه داشته باشید که AFM تنها خواص سطحی را اندازه‌گیری کرده و…

Share
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم

بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر-بخش دوم Allen و همکاران ترکیب‌بندی ریزساختارهای قیر و واکنش فازهای ریزساختاری را تحت بارگذاری با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) موردبررسی قراردادند. آن‌ها مشخص کردند که پیری بلندمدت به‌طور آشکار باعث تغییرات ریزساختاری در قیر می‌شود. Mc Carron و همکاران به این نتیجه رسیدند که…

Share
Share