کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم مطالعات اخیر در زمینه ویژگی قیرها Whiting و همکاران استفاده از آنالیز عنصری و گروه‌های عاملی را برای نظارت بر تغییرات ترکیبی رخ‌داده براثر دمیدن هوا بر قیر طبیعی را به کار گرفتند. مشخص شد که هتراتم، درجه غیراشباع و … ادامه خواندن کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دوازدهم